O NAMA

Naša kompanija

Autobuska stanica NAS doo Derventa, počela je sa radom 01.02.2012. godine. U veoma kratkom periodu, najrenomiraniji prevoznici putnika u drumskom saobraćaju, prepoznali su u nama ozbiljnog i kvalitetnog poslovnog partnera i krenuli s nama u poslovnu saradnju.
Već šest godina, uspješno sarađujemo sa najznačajnijim prevoznicima iz regiona.

Naši partneri

Autoprevoz GS Banja Luka, Babić Bisstours Zenica, Bajo turs Prnjavor. Bosnaexpres Doboj Jug, Centrotrans-Eurolines Sarajevo, Flixbus CEE South Zagreb, Globtour Međugorje, Golubić Kotor Varoš, Holding Drinatrans Zvornik, Jelić tours Prnjavor, SP Lasta Banja Luka, Lasta Beograd, Lazaro Kotor, Milinović Prijedor, Mrđa tours Laktaši, Neobas Banja Luka, Niš ekspres Niš, Prevoz Golub Kotor Varoš, Probus Bihać, Semy Žepče, Zam tours Laktaši.

Saradnja sa najboljima

Naravno, to nije sve. Naš stručni tim je stalno u kontaktu sa mnogim prevoznicima koji su na listi želja da postanu naši poslovni partneri. Rezultat sistematskog i kvalitetnog rada je osvojeno tržište, a korisnici naših usluga su u velikoj prednosti u odnosu na korisnike usluga drugih sličnih kompanija. Lideri putničkog prevoza u drumskom saobraćaju, autobusima visoke turističke klase, sa posadama vrhunske profesionalnosti, te uslugama na najvišem nivou, sa naše stanice voze Vas na željene destinacije u zemlji, regionu i Evropi.

Flixbus

Od 15.06.2017. godine, sa naše stanice svakodnevno možete putovati u 22 evropske zemlje, na preko 1000 različitih destinacija, a sve to koristeći usluge mreže preko 120000 različitih linija renomirane kompanije “Flixbus”!
Naš stručni tim je stalno prisutan na trzištu, te stalno iznalazi najbolja rješenja, kako bi zadovoljili zahtjeve i potrebe korisnika naših usluga.
 1. Stanicne usluge imaju pravo da koriste svi putnici pod jednakim uslovima. Osoblje stanice je duzno da pruzi svu neophodnu pomoc tezim invalidima, slijepim licima, majkama sa djecom, trudnicama, te starim i nemocnim licima.
 2. Putnici su duzni da se pridrzavaju kucnog reda, te da svojim ponasanjem ne remete javni red i mir.
 3. Putnici imaju pravo da uz naknadu po Cjenovniku stanice, koriste stanicne uskluge. Stanicne usluge obuhvataju: pruzanje svih vrsta informacija, vezanih za odvijanje saobracaja na stanici putem usmenih i pismenih informacija, koristenje cekaonice, natkrivenih polaznih perona, pretprodaja i prodaja voznih karata, pohrana i cuvanje prtljaga, koristenje parkiralista, upotreba i koristenje telefona i telefaksa, upotreba i koristenje razglasnih uredjaja i oglasavanje, upotreba i koristenje sanitarnog cvora, usluge reklame, ugostiteljske usluge i druge usluge vezane za prevoz putnika
 4. Pratilac putnika je duzan platiti stanicnu uslugu, prilikom izlaska na polazne perone
 5. Putnici su duzni da kupe vozne karte prije pocetka putovanja, na svim odredjenim prodajnim mjestima, pri cemu imaju pravo slobodnog izbora prevoznika i vremena putovanja.
 6. Ako putnik putuje bez vozne karte, duzan je platiti stanicnu uslugu.
 7. Na zahtjev putnika, stanica prije vremena odredjenog za polazak, moze kartu produziti samo jednom za naredni polazak istog prevoznika, pri cemu placa novu stanicnu uslugu. Poslije vremena predvidjenog za polazak, karta se ne moze produziti.
 8. Putnik ima pravo kupljenu voznu kartu vratiti u roku vaznosti karte, ali najkasnije dva sata prije polaska u unutrasnjem, a sest sati u medjunarodnom linijskom saobracaju. Pri vracanju vozne karte putniku se vraca novac od kupljene, a vracene vozne karte, umanjen za 10% od pune cijene, na ime manipulativnih troskova., pri cemu  nema povrata naplacene stanicne usluge i rezervacije.
 9. U slucajevima prekida saobracaja zbog vise sile i u drugim opravdanim slucajevima, te zbog krivice prevoznika, stanica je duzna vratiti novac za kupljenu voznu kartu u punom iznosu.
 10. Rezervacija mjesta se vrsi kupovinom rezervacija, koje vaze za redovne linije do 12 sati prije polaska po redu voznje u unutrasnjem saobracaju i do 48 sati prije polaska po redu voznje za sezonske, BIS i medjunarodne linije, te linije koje saobracaju praznikom.
 1. Prevoznik je duzan da usluge ove stanice u svemu koristi na nacin i pod uslovima utvrdjenim Zakonom, ugovorom i cjenovnikom. U slucaju da prevoznok – korisnik usluga postupa suprotno od nacina i uslova, stanica ima pravo da obavijeste nadlezne inspekcijske organe, da mu zabrani pristup u stanicu, odnosno da raskine ugovor o koristenju stanicnih usluga.
 2. Prevoznik je duzan stanici dostaviti registrovani red voznje 15 dana prije njegovog stupanja na snagu, a cjenovnik sa vijenama za razdaljine izmedju stanica i stajalista upisanih u taj red voznje, najkasnije 24 sata prije stupanja na snagu. Prevoznik je takodje duzan da o eventualnim izmjenama redova voznje i cijena prevoza stanicu obavijesti odmah po nastaloj zamjeni, a najkasnije u roku i na nacin utvrdjen u prethodnmom stavu. U slucaju nepostivanja rokova, stanica ne snosi nikakvu odgovornost za neizmirene obaveze. Prevoznik je duzan da blagovremeno dostavi potrebnu kolicinu voznih karata i drugih obrazaca vezanih za prodaju karata u medjunarodnom linijskom drumskom saobracaju, te odgovarajucu dokumentaciju u skladu sa Zakonom o prevozu u medjunarodnom drumskom saobracaju.
 3. Prevoznik je duzan da 75% raspolozivih mjesta za autobuse koji polaze sa stanice kao i dio slobodnih mjesta u autobusima tranzitnih linija ustupa na prodaju stanici. Prevoznmik je duzan obavijestiti stanicu o kapacitetu sjedista u autobusu, kao i o rasporedu prodaje autobuskih karata za linije u tranzitu. Prodaju karata stanica organizuje preko svojih prodajnih mjesta – biletarnice.
 4. Vozno osoblje prevoznika duzno je da se pridrzava odredaba Pravilnika o radu autobuske stanice. Prevoznici su duzni da upoznaju vozno osoblje sa Pravilnikom i da u slucaju nepostivanja preduzmu odgovarajuce mjere.
 5. Prevoznik je duzan da postavi autobus na odrdjeni peron 15 minuta prije redom voznje utvrdjenog vremena za polazak.
 6. Ukoliko prevoznik ne postavi autobus na perone u roku od 15 minuta poslije vremena predvidjenog redom voznje za polazak, a za tranzitne linije u roku od 30 minuta poslije vremena predvidjenog redom voznje za polazak, stanica ce nastojati da obezbijedi drugi autobus na teret prevoznika. Stanica je duzna prvenstveno da obezbijedi autobus istog prevoznika, a ako to nije moguce angazovace drugog prevoznika. Ako stanica nije u mogucnosti da obezbijedi autobus na jedan od nacina, stanica ce putnicima vratiti novac na ime placenih voznih karata, stanicne usluge i rezervaciju mjesta, a prevozniku ce obracunati proviziju od 10% id pune cijene prodatih a vracenih voznih karata, te stanicnu uslugu i rezervaciju mjesta u punom iznosu.
 7. Parkiranje autobusa u krugu stanice odnosno na njenom parkiralistu za autobus prevoznik placa po Cjenovniku stanice. Parkiranje na prostoru je obezbijedjeno za sve prevoznike koji su ugovorili prodaju karata i to za linijski prevoz putnika uz obavezno placanje naknade po Cjenovniku stanice.
 8. Prevoznik je duzan da obaveze posadu svojih autobusa da postavlja tehnicki ispravne autobuse na perone stanice a da tabla sa oznakom linije bude propisano istaknuta.
 9. Na stanicnom prostoru, posebno na peronima je zabranjena upotreba zvucnih signala i rad motora pod vecim gasom (turiranje motora). Ako otpravnik stanice na osnovu neposrednih opazanja i utisaka posumnja da posada autobusa nije sposobna za voznju, moze takvu posadu udaljiti sa stanice, o cemu obavjestava prevoznika, a po potrebi i najblizu stanicu javne bezbjednosti.
 10. U slucaju najavljenog kasnjenja autobusa u polasku sa ove stanice autobus ne smije napustiti polazni peron prije isteka najavljenog vremena kasnjenja.
 11. Autobus krece sa perona na znak otpravnika i duzan je odmah napustiti peron. Ukoliko autobus ne napusti peron u vremenu odredjenom redom voznje, prevoznik je duzan platiti naknadu za produzeni boravak autobusa za svakih 15 minuta novu peronizaciju po Cjenovniku stanice.
 12. Ukoliko autobus prevoznika ne krene sa stanice po registrovanom redu voznje, stanica ce obustaviti prodaju karata za taj polazak ako za isti pravac ima novi polazak u roku od 60 minuta.
 13. Postavljanje autobusa u dolasku obavlja se tako da vozac autobusa postavi na odredjeno mjesto prostora za iskrcavanje putnika (dolazne perone). Po iskrcavanju putnika i izdavanju prtljaga te ovjeri putnog naloga, vozac je duzan autobusom napustiti stanicu ili ga parkirati na za to odredjeni prostor. Ako autobus ne napusti stanicu odnosno peron u roku od 10 minuta prevoznik je duzan, na ime naknade za produzeni boravak na peronima platiti za svakih zapocetih 10 minuta novu peronizaciju po Cjenovniku stanice.
 14. Posada autobusa kao ni druga lica prevoznika nemaju pravo direktnog mijesanja u rad salterskog osoblja stanice kao ni davanja informacija putnicima na stanicnom prostoru.
 15. Posada autobusa ne smije cistiti, servisirati niti popravljati autobus na dolaznim i polaznim peronima, nego samo na u te svrhe odredjenom prostoru, odnosno parkiralistu. U slucaju ponasanja suprotnog odredbi prethodnog stava, stanica ima pravo da trazi intervenciju radnika javne bezbjednosti i da od prevoznika trazi naknadu po Cjenovniku i Ugovoru.
 1. Prtljag i drugi predmeti mogu da se predaju na cuvanje u garderobu stanice. Ne primaju se na cuvanje lako zapaljivi predmeti, zivotinje, novac, vrijednosni papiri i druge vrste dragocijenosti.
 2. Garderober ima pravo odbiti prijem ostecenih i neupakovanih ili nedovoljno upakovanih predmeta i prtljaga. U slucaju prijema ovakvog prtljaga, garderober na ostavnici biljezi primjedbu o stanju u kojem je prtljag primljen. Ako prilkom preuzimanja prtljaga iz prethodnog stava, lice koje je predalo prtljag i predmete na cuvanje u garderobu ne stavi prigovor na garderoberovu primjedbu ili ne odbije prijem po takvoj ostavnici, smatra se da je saglasan sa stanjem opisanim na ostavnici.
 3. Cijena pohrane prtljaga u garderobu utvrdjena je Cjenovnikom stanice i odnosi se na jedan kalendarski dan.
 4. Prtljag se prima na cuvanje najvise 30dana, a istekom ovog roka stanica ce prtljag izloziti javnoj prodaji. Lako kvarljivu robu stanica moze prodati i prije isteka roka iz prethodnog stava.
 5. Iznos ostvaren prodajom prtljaga stavlja se na raspolaganje imaocu ostavnice nakon odbitka troskova cuvanja prodatog prtljaga. Ako iznos ostvaren prodajom nije dovoljan da pokrije troskove stanice, imalac ostavnice je duzan da stanici nadoknadi razliku.
 6. O cijelom toku javne prodaje komisija vodi zapisnik u koji imalac ostavnice ima pravo uvida.
 7. Za prtljag i predmete ostecene ili nestale tokom cuvanja, stanica odgovara do visine iznosa odredjenog tackom 3.Odluke o novcanim iznosima do kojih se ogranicava odgovornost prevoznika u drumskom saobracaju.
 8. Stanica ne snosi nikakvu odgovornost za stvari koje nisu propisano zapakovane i na siguran nacin spremljene uz ostali prtljag.
 9. Prilkom prijema prtljaga garderober izdaje ostavnicu, koju lice kojem je izdana mora da vrati kod preuzimanja prtljaga iz garderobe. Preuzimanje prtljaga, predajuci ostavnicu lice koje je predalo ostavnicu placa naknadu za prijem i cuvanje stvari i prtljaga u iznosu utvrdjenom Cjenovnikom stanice.
 10. Ako se ostavnica ne vrati, stanica ce izdati pohranjeni prtljag samo ako garderober na nedvosmislen i pouzdan nacin utvrdi da prtljag pripada tom licu koje mora pismeno izjaviti da je primilo pohranjeni prtljag, da se odrice svih prava koja proizilaze iz ostavnice, te da na sebe preuzima sve obaveze prema trecim licima koja bi se u pogledu naknade stete za eventualno pogresno izdat i prtljag i stvari na cuvanje, mogla obratiti stanici. Pismenu izjavu iz prethodnog stava potpisuju i dva svjedoka.

Bife na autobuskoj stanici radi 24 casa i pruza osvjezenje prije pocetka puta i na odmorima tokom putovanja. Uvijek ljubazno i visoko profesionalno osoblje ce Vas posluziti velikim izborom alkoholnih i bezalkoholnih pica, toplih i hladnih napitaka, te grickalica i brze hrane.

Vaše je samo da nas kontaktirate i izrazite željenu destinaciju, a osoblje “Autobuske stanice NAS” doo Derventa će sa visokom profesionalnošću ponuditi široku lepezu naše ponude.

 • Rast broja putnika 50% 50%
 • Rast broja prevoznika 70% 70%
 • Povećanje broja destinacija 66% 66%

Elegant Themes

Lorem Ipsum

Najčešće postavljana pitanja

Korisnici naših usluga postavljaju nam različita pitanja, a ovdje smo izdvojili ona najčešća i pokušali odgovoriti na njih.

Koliko vremena vrijedi povratna karta?
Rok vazenja povratne karte zavisi od kategorije linije, tako da:

 

 1. Na linijama u Bosni i Hercegovini, te za Crnu Goru, povratna karta vrijedi 30 dana
 2. Na linijama za Srbiju, povratna karta vrijedi 60 dana
 3. Na medjunarodnim linijama povratna karta vrijedi 180 dana

 

Ako imam povratnu kartu, da li sam obavezan najaviti povratak?
Svi putnici sa povratnom kartom su obavezni obratiti se na jedan od ponudjenih nacina autobuskoj stanici, informisati se za polaske autobusa za koje vazi povratna karta, te uredno rezervisati mjesto, pri cemu se naplacuje rezervacija i stanicna usluga.
Da li sam obavezan kupiti kartu na Autobuskoj stanici?
Sva lica koja planiraju putovanje, Zakonom su obavezni kupiti voznu kartu na Autobuskoj stanici.
Kako mogu platiti voznu kartu?
Kupljena vozna karta moze se platiti:

 

 • gotovinski
 • kreditnom karticom
 • ziralnom uplatom
Kako da se informisem za planirano putivanje?

Sve informacije mozete dobiti tokom svih 24 casa dnevno, i to:
– licno na salteru za informacije na autobuskoj stanici
– telefonskim pozivom na broj +387 (0)53/331-902
– putem fb stranice “Autobuska stanica NAS”
– upitom na e-mail: info@nas.ba
– posjetom na Web stranicu: nas.ba

MI SMO VAŠ PROZOR U SVIJET

Svim korisnicima naših usluga želimo srećan put i ugodnu vožnju!